Büroo ja tootmishoone

Büroo ja tootmishoone

Käesoleva projektiga on lahendatud:
• hoone valgustuspaigaldis;
• hoone jõupaigaldis;
• hoone maandus- ja potentsiaaliühtlustuspaigaldis;
• hoone piksekaitse.

Elektripaigaldise projekteerija koostatud elektrotehnilise osa seletuskiri, arvutuslik osa, joonised ning lisadokumendid moodustavad üksteist täiendades elektripaigaldise projektdokumentatsiooni.

Büroo ja toomishoone

Büroo ja toomishoone

Projekti koostamisel on võetud aluseks:
• Tellija (edaspidi tellija) lähteülesanne;
• Hoone arhitektuuriline lahendus;
• Eestis kehtivad seadused, s.h. „Ehitusseadus“ ja „Elektriohutusseadus“, ning neist tulenevad ministri määrused;
• EVS-IEC 61140:2006 „Kaitse elektrilöögi eest“;
• EVS-IEC 60364-1; -4-41; -4-42; -4-43; -4-4: 2003; -5-54; 6-61:2004; -4-443:2007 „Ehitiste elektripaigaldised“;
• EVS-HD 60364-5-54; -7-701; -4-443:2007 „Madalpingelised elektripaigaldised“.
• EVS 843:2003 „Linnatänavate projekteerimise alused“
• 10421629-JV ST… “Eesti Energia (0,4…20 kV) võrgustandard“
• EVS-EN 811:2006 „Hoone projekt“;
• EVS-EN 50110:2003 „Elektripaigaldiste käit“;
• EVS-EN 12646-1:2003 „Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus“;
• EVS-EN 1838:2000 „Valgustehnika. Hädavalgustus“;
• EVS-EN 50172:2005 Evakuatsiooni Hädavalgustussüsteemid;
• EVS-HD 384.7.714 S1:2004 „Ehitiste elektripaigaldised. Osa 7: Nõuded eripaigaldistele ja –paikadele. Jagu 714: Välisvalgustuspaigaldised“
• EVS_EN_62305-1;-2;-3;-4;-5:2007. „Ehitiste piksekaitse“
• EVS-EN 60529:2001 Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP-koodid)
• Projekteerimisnormid, s.h. “Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“ 27.10.04;