Korter Tallinna kesklinnas

Korter Tallinna kesklinnas

Käesoleva projekt on koostatud Harju maakond, Tallinna linn, Kesklinna linnaosa, korteri elektripaigaldise osaliseks rekonstrueerimiseks. Käesoleva
projektiga on lahendatud:

•korteri valgustuspaigaldis;
•korteri jõupaigaldis;
•korteri maandus- ja potentsiaaliühtlustuspaigaldis.
Elektripaigaldise projekteerija (edaspidi projekteerija) koostatud elektritehnilise osa
seletuskiri, arvutuslik osa, joonised ning toodud lisadokumendid moodustavad üksteist
täiendades elektripaigaldise projektdokumentatsiooni (edaspidi projekt).

Korteri elktriplaan

Korteri elktriplaan

Projekti koostamisel on võetud aluseks:

•Tellija (edaspidi tellija) lähteülesanne
•Hoone arhitektuuriline lahendus;
•Eestis kehtivad seadused, s.h. „Ehitusseadus“ ja „Elektriohutusseadus“, ning
neist tulenevad ministri määrused;
•EVS-EN 61140:2006 „Kaitse elektrilöögi eest“;
•EVS-HD 60364-1: 2008;; -4-41:2007; -4-42:2011; -4-43:2010; -4-44: 2003; -5-
•54:2007; -4-443:2007; 3-333:2010 „Ehitiste elektripaigaldised“;
•EVS-HD 60364-5-54; -7-701; -4-443:2007 „Madalpingelised elektripaigaldised“.
•EVS 843:2003 „Linnatänavate projekteerimise alused“
•10421629-JV ST… “Eesti Energia (0,4…20 kV) võrgustandard“
•EVS-EN 81110:2006 „Hoone projekt“;
•EVS-EN 50110-1:2005 „Elektripaigaldiste käit“;
•EVS-EN 12646-1:2003 „Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus“;
•Projekteerimisnormid, s.h. “Ehitisele ja selle osale esitatavad
tuleohutusnõuded“ 27.10.04;
•Asjakohased juhend- ja teabematerjalid;